bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Godfried Bomansschool
Nieuwsflitsen 09-12-2016

Meer- en hoogbegaafdheid

Aandacht voor excellentie en meer-/hoogbegaafdheid begint met een goede manier van signalering. Daarom hebben we intensief gezocht naar een passend signaleringssysteem. Gekozen is voor SIDI-3.
SIDI-3 is een gestructureerd signalerings- en diagnoseprotocol voor leerlingen van groep 1 t/m 8 met instrumenten om de ontwikkelingsvoorsprong en de mate van meer-/hoogbegaafdheid in kaart te brengen. Het SIDI-3 protocol geeft veel informatie over kenmerken van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong en meer-hoogbegaafde kinderen. Het is een goede leidraad om in onze eigen schoolsituatie tot een professioneel signalerings- en diagnosebeleid te komen. Bij de signalering en diagnose wordt verder gekeken dan een hoog IQ. SIDI-3 geeft inzicht in de diverse aspecten zoals persoonlijkheidskenmerken en intelligenties van kinderen, waarbij ook de rol van creativiteit in het handelen en in de prestaties meegenomen wordt.
Na de kerstvakantie vullen de leerkrachten SIDI-3 voor alle leerlingen in hun groep in. Van daaruit kan en zal gekeken worden voor welke leerlingen een diagnose gesteld moet worden. Mocht dit uw kind betreffen, dan zal de leerkracht uiteraard contact met u opnemen.

 

Verslag leerlingenraad

Op maandag 28 november is de leerlingenraad weer bij elkaar gekomen. Met de leden zijn o.a. de ouder/kindgesprekken geëvalueerd en hebben we gesproken over het toezicht op het plein tussen de middag. Vanuit de leerlingenraad is het idee gekomen om leerlingen op toerbeurt (als iemand niet wil, hoeft het uiteraard niet) in te zetten als hulppleinwachten. Zij zouden herkenbaar zijn aan een geel hesje en als taak hebben op het plein rond te lopen om de overblijfouders te ondersteunen. De leden hebben dit idee mee de klassen ingenomen om het verder uit te werken. Wat doet zo'n hulppleinwacht nou? Of wat nou juist niet? Door deze ideeën uit te werken tot een idee waar iedereen achter staat en wat ook echt van toegevoegde waarde is proberen we de kinderen (gedeelde) verantwoordelijkheid te geven.

We houden u op de hoogte over de uitwerking van dit geweldige idee!

kerk_sgravenzande.jpg

Identiteit

Als Katholieke school vinden we het belangrijk om onze identiteit uit te dragen en daarnaar te handelen. Het gaat over normen en waarden die ons richting geven in ons doen en laten. Zo legt de methode Trefwoord, waar de kinderen dagelijks een les uit krijgen,  naast bijbelverhalen ook de link naar deze tijd en zorgt dat de groep met elkaar in gesprek gaat over thema's als bijvoorbeeld "vriendschap" en "respect".

De methode die we gebruiken voor sociaal emotionele ontwikkeling "De Kanjertraining" sluit perfect bij onze identiteit aan. De methode gaat namelijk uit van het stimuleren van gewenst gedrag en negeren van ongewenst gedrag (indien mogelijk). Kinderen krijgen daarbij keuzes aangereikt hoe te handelen in bepaalde situaties. Hiermee krijgen ze tools aangereikt waar ze ook op andere momenten profijt van hebben.

 

Naast deze methodes besteden we aandacht aan de feestdagen gedurende het schooljaar zoals bijvoorbeeld Pasen en Kerstmis. Niet alleen de vieringen zelf, maar ook het verhaal erachter.

In groep 4 mogen de kinderen hun Eerste Heilige communie doen en in groep 8 het Vormsel.

Afgelopen woensdag hebben de bovenbouwgroepen bezoek gehad van pastoraal werkster Els Geelen en zij heeft met de kinderen over de Adventviering gesproken. Rond Pasen zal zij nogmaals een rondje door de klassen maken om te vertellen over Palmzondag.

Vrijdagochtend 23 december, de laatste schooldag van dit kalenderjaar, zullen we met alle kinderen naar de kerk gaan om het Kerstfeest samen te vieren/beleven. U bent daarbij ook van harte welkom! De tijd krijgt u nog te horen van ons. Het thema "Identiteit" zal in het nieuwe kalenderjaar ook een onderwerp van gesprek worden met de ouders tijdens één van de gezellige koffieochtenden.

 

Verslagje koffieochtend

Vrijdagochtend stond het onderwerp "De scholen van de toekomst" op het programma. Er waren een aantal zeer enthousiaste ouders aanwezig die met Tamara en Laura hebben gesproken over onderwijs 2032. Dit onderwerp staat ook binnen de hele WSKO hoog op de agenda. Onderwijs 2032 gaat niet alleen over de invoering van bijvoorbeeld een technieklijn, het gaat over een andere manier van onderwijs waarbij onderzoekend en ontdekkend leren centraal staat. En vooral ook, welke vaardigheden leren we kinderen daarbij aan? De zogenaamde 21e eeuwse vaardigheden spelen hier een grote rol in.
Vanuit de ouders werd het belang van Techniek en Engels als speerpunten naar voren gebracht toen hen de vraag over hoe zij toekomstgericht onderwijs zien werd gesteld.
Van tevoren was de vraag ook aan de kinderen van de groepen 6 t/m 8 gesteld en daarvan werd een filmpje aan de aanwezige ouders getoond. Kinderen dachten aan het huiswerk in de toekomst naar de juf te mailen i.p.v. in te leveren, meer werken met tablets/laptops in de klas, een digitaal schoolbord verwerkt in de muur en een paal op het schoolplein met een computer erin verwerkt die ideeën zou geven voor spelletjes op het schoolplein. De bevindingen van de ouders koppelen we uiteraard weer terug naar de rest van het team.

 

IMG_0510 klein.jpg

Wat was het weer gezellig....

Wat een geweldige Sintviering hebben we mee mogen maken op de Godfried Bomansschool! Na de aankomst in de bakfiets hebben we de Sint nog een extra warm welkom gegeven in 't Trefpunt. Hij genoot zienderogen van al het gedans en gehos van de kinderen en leerkrachten. Ook het klassenbezoek is goed bevallen. Diverse kinderen hebben opgetreden en gelukkig waren er in school ook een hoop hulppieten om alles in goede banen te leiden! Bedankt Sint en Pieten, tot volgend jaar!

IMG_0541 klein.jpg

It's Christmas time!

De Sint nog maar net weg of de school is alweer omgetoverd in Kerstsfeer! Wat een enthousiaste OV hebben we en daar zijn we zeer blij mee! Onder het genot van een kopje koffie is de school langzaam veranderd in een plaatje die je op een Kerstkaart zou kunnen aantreffen!
Chapeau OV!

Gezinsviering 24 december

Op 24 december vindt er in de Onze Lieve Vrouw ten Hemelopnemingkerk in 's-Gravenzande een gezinsviering plaats vanaf 19.00 uur. U bent daarbij allen van harte uitgenodigd!

Agenda

Vrijdag 16 december
Groep 1/2 vrij

 

Woensdag 21 december
Kerstviering

 

Vrijdag 23 december
Iedereen vanaf 12.00 uur Kerstvakantie!!

 

Maandag 9 januari 2017
Eerste schooldag in 2017

   
Godfried Bomansschool

Spinel 2
2691 TM 's-Gravenzande
0174 - 413 776
info@bomans.wsko.nl

 
Copyright © 2015 bomans.wsko.nl
Online versie | Afmelden